Református Énekek hangverseny

2017. július 1-jén tartjuk a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a soron következő Református énekek hangversenyt.
A 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Kórusban az idén is helyet kap a Lutherania énekkar, a Baptista Központi Kórus és a Központi Református Kórus. A negyedik zenei blokkban elhangzik J. S. Bach 80-as kantátája.
Orgona: Alföldy-Boruss Csilla
Karnagyok: Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Kamp Salamon
   
 
Ima és áldás: Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök
A blokkok elején az 5 bibliai Igét református gimnáziumi diákok olvassák fel. 
Az Igéket válogatta: Berkesi Gábor, a Bp. Pozsonyi úti ref. gyülekezet lelkésze
Köszöntőt mond: Böszörményi Gergely koncertigazgató

  

A „Református Énekek„ hangversenyt – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 350 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több „világi zenekedvelő” és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét.

A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba az itthoni énekkarok mellett – összetartozásunkat is kifejezve – évről-évre meghívást kapnak a felvidéki, a kárpátaljai, a partiumi, az erdélyi és a délvidéki kórusok. A karnagyok közül Berkesi Sándor és Arany János nevét külön is kiemelhetjük, hiszen e két nagy tudású tanár 2002 óta minden évben meghatározó személyisége az eseménynek.

Az eddigi tizenöt CD-, és hét DVD-felvétellel egybekötött koncert valamennyi orgonistájának nevét érdemes megemlíteni: Pálúr János, Alföldy-Boruss Csilla, Fassang László, Draskóczy László, Kéménczy Antal, Varga László, Virágh András Gábor, Ifj. Szotyori Nagy Gábor, Szilágyi Gyula, Tóka Ágoston és Finta Gergő.

A sorozat tizenöt CD albumán 256 református zsoltár és ének került feldolgozásra. Az énekek részben egy szólamban szólalnak meg, hogy a gyülekezeti valamint iskolai énekléshez és tanuláshoz segítségül szolgáljanak, részben pedig több szólamban, hogy kórusmű-kincsünket is bemutassuk és örökül hagyjuk. Hosszú út és sok munka áll még előttünk, hogy e szolgálat keretében az énekeskönyv 512 énekéből a lehető legtöbbet rögzíteni tudjuk a jelen, és az utókor számára.

Öröm és büszkeség számunkra, hogy a Református Énekek I. és II. album PLATINALEMEZ, a III., IV., V. album, és a Református vigasztaló énekek pedig ARANYLEMEZ lett.

Böszörményi Gergely – kiadó, koncertigazgató

------------------------------------------------------------------------------

REFORMÁTUS ÉNEKEK XVI.
- ÉNEKREND -

I. RÉSZ — KARNAGY: BERKESI BOGLÁRKA


Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás
IGE: 2 Timóteus 3:10-17

A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség

10Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, 11üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr!12De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. 14De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.

1. 390. (A közönség ÁLLVA énekel):
1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk,
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön.
2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk,
De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia,
Ég és a föld Ura, Ő a mi üdvözítőnk!              


2.
 163. 1. Örvend mi szívünk, Mikor ezt halljuk: A templomba mégyünk
2. Megállnak lábunk, Örök Úr Isten, A te templomodban
3. Áldd meg, Úr Isten A te népedet, Kik téged szeretnek
4. Légyen békesség, Felséges Isten, Anyaszentegyházban
5. Dícséret neked, Atya Úr Isten, A te szent Fiaddal


3. 171. 1. Megáll az Istennek Igéje És nem állhat senki ellene
 

Sola gratia – Egyedül kegyelemből
IGE: Zsoltárok 23

A jó pásztor

1Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
2Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 
3Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
4Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
5Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 
6Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.


4. 28. 1. Hozzád kiáltok kegyes Uram, Én segítségem és kőváram
2. Midőn tehozzád esedezem, És kezeimet felemelem
5. Áldott légyen a nagy Úr Isten, Ki meghallgata kérésemben
6. Az Úr az én népemnek ereje A Krisztusnak nagy erőssége


5. 107. 1. Dícsérjétek az Urat, Mert nagy ő jóvolta
11. Ezek áldják az Istent, Dícsérjék kegyelmit
♫ GARDONYI Zoltan: A 107. genfi zsoltárII. RÉSZ — KARNAGY: ARANY JÁNOS


Sola fide – Egyedül hit által
IGE: 1 Thesszalonika 5:12-24

Mindenki iránt a jóra törekedjetek!

12Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 13Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben! 14Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19A Lelket ne oltsátok ki, 20a prófétálást ne vessétek meg, 21de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!

Üdvözletek, áldás

23A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

6. 271. 1. Mint Isten akarja, legyen, Szent az ő végezése
2. Az Úr vígságom, s reményem, Bizodalmam s életem


7. 269. 1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom
(42.) 3. Tudja Isten kívánságod, Ád is, mert csak ő adhat
5. E világnak dicsősége Igen hamar elmarad


♫ Claude GOUDIMEL: 42. genfi zsoltár Istenre bízom magamat


8. 
238. 1. Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk, Hatalmas vagy, Irgalmad nagy
2. Szívem benned bízik, Hozzád fohászkodik; Nézz csendesen, Kegyelmesen
8. Szent Lélek, Istenünk, Vígasztaló Urunk, Bátoríts meg, Oltalmazz meg
9. Keresztemben tűrést, Adj boldog szenvedést, Hogy abban ne Zúgolódjam
10. Légy erős gyámolom, Csak rád támaszkodom, E világi Életemben


9. 357. 1. Jézus, én bizodalmam És Megváltóm életemben
3. Reménység kötelével Véle már összeköttettem
4. Földi porból lett porom Végre ismét porba tér meg
6. Bátorságban légyetek: Jézus hordoz, mint övéit
(Közönség ÜLVE énekel:)
7. Emeld fel hát lelkedet, Hagyj el minden földi vágyat;
Bízd rá arra szívedet, Kiből idvességed árad.
Jézusnál tartsd kincsedet, Légyen Jézusé szíved!


SZÜNET


III. RÉSZ — KARNAGY: CSERI ZSÓFIA


Solus Christus – Egyedül Krisztus
IGE: Filippi 2:5-11

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

10. 341. 1. ♫ Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Ó Krisztusfő, te zúzott...


11. 485
. 1. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, Ki feltámadsz új világgal
2. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közbenjárónk
3. Világosítsd a mi szívünket, Ismerhessünk meg tégedet
5. Az Atyával és Szent Lélekkel Hogy tégedet tiszta szívvel


12. 339. 1. Jézus, Istennek Báránya, Kínjaidat ég s föld szánja
3. Íme a templom kárpitja Kettéhasad és megnyitja
5. Fiát a szeretet atyja Kereszt kínjaira adja
4. Mindezekből ó, mit értsünk? És szívünkbe vajh' mit véssünk?
7. Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél


13.228. 1. Jehova, csak néked éneklek, Ki volna más tehozzád fogható?
4. Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm Hű Jézusom, ki jobbod felől ül
396. 1. Ébredj, bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak
(288.) 2. Ó, bár ha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényiné
(Közönség ÜLVE énekel:)
3. Küldd útra hírnökid csapatját És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják És szerteűzzék Sátán seregit.
Országod jöjjön el minél elébb, Hirdetve szent neved dicséretét!IV. RÉSZ — KARNAGY: KAMP SALAMON


Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség
IGE: Máté 6:25-34

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?

31Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra?32 Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.33Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

14. 390Johann Sebastian BACH: Ein feste Burg ist unser Gott (Erős vár a mi Istenünk)
1. 1. Kar: Ein feste Burg ist unser Gott
2. Duett
3. Recitativo + Arioso
4. Aria
3. 5. Korál: E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna
6. Recitativo + Arioso
7. Duett
4. 8. Korál: Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül ki bántja
(Közönség ÜLVE énekel: a Bach kantáta után az orgona előjátékot követően együtt énekeljük a 390. dicséret utolsó versét!!)
4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül ki bántja
Vélünk az Úr táborba száll, Szent Lelkét ránk bocsátja,
Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik? Mienk a menny örökre.


Közreműködők bemutatása
- Himnusz – egymás kezét fogva közösen énekeljük orgonakísérettel
Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök imája + Mi Atyánk közösen + püspöki áldás